"TAKYK ENJAMLAR" - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР GENERAC В ТУРКМЕНИСТАНЕ

РЕШЕНИЕ ВСЕХ ПРОБЛЕМ С ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ

Amerikada uly  kompaniýalaryň biri bolan  GENERAC, kompaniýasynyň resmi dilleri “Takyk Enjamlar” H/J bu kompaniýa awariýny ýagdaýda ulanylýan benzinde, gazda, dizelda işleýän generatorlary öndürýär(www. generac.com).  

“Distribýutoryň Sertifikaty”

 

2013 ýyldan bäri generatorlary Türkmenistanyň çägine getirip gurnamak we montaž işini ýerine ýetirýäris GENERAC generatorlarynyň eksplutasion işinde tejribeli hünärmenlerimiz bar, munuň bilen birlikde GENERAC, kompaniýasynyň ähli önümi üçin serwis üpjünçiligi hem döredilendir.Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda-da diller merkezleri döredilýär.

GENERAC gaz generatorlary ynamly enjam hökmünde özüni tanatdy,iň ýowuz şertlerde işlemäge ukyplydyr.

"Takyk Enjamlar" H/J-niň inžiner-tehnik işgärleri «GENERAC» kompaniýasynyň Moskwadaky trening merkezinde okadylyp,synagdan şowly geçenlerinden soňra  «GENERAC» kompaniýasynyň önümini Türkmenistanyň çägine getirmägi hem satmaga hukuk gazandylar.

Akylly kontrollýorlar

 

GENERAC elektrostansiýasynyň işini dolandyrmagyň täze «EVOLUTION»  tilsimli kontrolýor ulanylýar generatoryň ekspluatasiýa hem-de serwis ýagdaýda kömek edýär.

Ynamly dwigateller

 

GENERAC  gaz generatorlarynyň dwigatel önümçiliginde,ekspluatasiýasynda  ABŞ çäginde ýarym asyryň tejribesi ulanylýar, gaz generatorlarynyň dwigatelleri inowasiyon hem ynamly häsiýete eýedir.

Biznes üçin peýdasy

 

Gysga möhletleýin elektroenergiýasynyň öçmesi biznes ulgamynda zyýanly bolup biler bu ýagdaýda ahmal galmazlyk üçin rezerwirlenen GENERAC  gaz generatorlaryny maslahat berýäris.

Ýok edilen monitoring

 

Ýok edilen monitoring tehniki ýagaýynda siziň generatoryňyzyň gurnalanda göz öňüne alynmadyk ýagdaýlarda taýýarlykly bolmaga kömek eder,siz tehniki gözegçiliginden,işleýişinden habarly bolarsyňyz. 

Generac dwigatelleri ýokary motoresursa eýe bolup iň ýowuz şertler üçin döredilendir.

Merkezleşdirilen prosessor täze tilsimde ulanylanda (kontrol paneli) ekspluatasiýa isini ýeňilleşdirýär.

Generac enjamlaryna wagytly—wagtyna  tehniki gözegçilik edip durmak awariýa ýüze çykmasyz hem dowamly iş netijesidir.

GENERAC  gaz generatorlarynyň bejergisi hem tehniki gözegçiligi diňe sertifikatlaşdyrylan tejribeli hünärmenler resmi diller  tarapyndan amala aşyrylýar.