GENERAC (dženerak) kompaniýasy---rezerwirlenen hem ynamly elektroüpjün edijini öndürmekde lider bolup durýar,telekeçiler we hususy öý eýeleri uly ynam bildirýärler.Bu önüme daşary ýurt şol sanda Türkmenistanyň bazarynda-da uly isleg bildirilýar.Baş ofisi Amerikanyň Waukeş şäheriniň( Wiskonsin ştatynda ) ýerleşýär.Bu meýdançanyň çäginde üç sany zawody ýerleşip,önümçilik sehleriniň tutýan meýdany 100 000 кw. mеtra barabardyr.1959-nji ýyldan bäri GENERAC kompaniýasy howanyň iň ýowuz şertlerine laýyk gelýän generatorlary gurnamak işi bilen meşgul bolýar.Firma öz önümi bilen bazarlarda rezerwirlenen elektroüpjün edijiler bilen,alyja komersiýa teklibini hödürläp öz ornuny tapdy.2013-nji ýylyň jemine görä takmynan 300 000 ýangyçda işleýän 200 000 gazda işleýän generatorlar satyldy.Bu bäsdeş kompaniýalardan rüstem çykyldygydyr.Anyklaýyş öý hojalygy institudynyň geçiren barlagyna görä ägirt iseg bildirilýär. GENERAC öz önümini güýçli diapazonda göýberýär ol 1-kwt,9000-kwt çenlidir, munuň bilen birlikde döwrebap enjamy ekologiýa taýdan arassa bolup adam saglygyna zeper ýetirmeýär. GENERAC kompaniýasynyň önümini birinji sapar Türkmenistanyň bazaryna çykaran “Takyk Enjamlar”H/J 2013-nji ýylda inžiner-tehniki hünärmenleri üstünlikli okuwyny tamamlap satmaga hem gurnamaga rugsat aldylar.

 

Distribýutoryň Sertifikadyna şu ýerde seredip bilersiňiz (GENERAC-dan hat)

 

Bu gün GENERAC kompaniýasynyň giň diller ulgamy Türkmenistanyň çäginde durnukly hem kepillik talony boýunça öz işini alyp barýar.Uly ynamly rezerwirlenen üpjün edijini satyn almak bilen Siz dünýä derejesinde hereket edýän hile eýe bolarsyňyz.

Kompaniýa barada

Generac dwigatelleri ýokary motoresursa eýe bolup iň ýowuz şertler üçin döredilendir.

Merkezleşdirilen prosessor täze tilsimde ulanylanda (kontrol paneli) ekspluatasiýa isini ýeňilleşdirýär.

Generac enjamlaryna wagytly—wagtyna  tehniki gözegçilik edip durmak awariýa ýüze çykmasyz hem dowamly iş netijesidir.

GENERAC  gaz generatorlarynyň bejergisi hem tehniki gözegçiligi diňe sertifikatlaşdyrylan tejribeli hünärmenler resmi diller  tarapyndan amala aşyrylýar.